Verkiezingsprogramma 2022-2026

Gemeentebelangen Neder-Betuwe

Lokaal en onafhankelijk

“Samen maken wij het voor elkaar”

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen Neder-Betuwe 2022-2026

Wij zijn als onafhankelijke lokale politieke partij in de gemeente Neder-Betuwe van mening dat we samen met u kunnen zorgen voor een gemeente waar iedereen zich thuis voelt en prettig kan wonen. Van belang is dat de Neder-Betuwe een levensloopbestendige gemeente is, waar jong en oud met elkaar leven, wonen en werken. Iedereen is welkom, ongeacht geaardheid, afkomst, levensbeschouwing of overtuiging. Al onze gemeenteleden zijn gelijk en hebben recht op gelijke kansen en behandeling op elk gebied. Niet alles is vanzelfsprekend en er zijn een aantal onderwerpen binnen onze gemeente die wij, maar ook u, anders zouden willen zien. Dat kunnen we alleen samen voor elkaar krijgen. Doet u mee?

Verkiezingsprogramma 2022

Welzijn, Cultuur en Zorg

Sport en beweging

Om gezond en fit te blijven is het belangrijk om te blijven bewegen. Gemeentebelangen hecht dan ook veel waarde aan ondersteuning van clubs die sport en bewegen aanbieden. Samen met hen en de sportkoepel moet worden gekeken hoe we de inwoners van onze gemeente een zo rijk mogelijk aanbod van sport aan kunnen bieden zodat een ieder die dit wil de mogelijkheid heeft om deel te nemen. Ook andersom vinden wij dat sport ook voor mensen met een klein budget toegankelijk moet zijn. Sport en ontspanning bieden in veel gevallen een goede preventie bij het in de hand houden van de stijgende zorgkosten.

Gemeentebelangen ziet ook mogelijkheden in het aanleggen en onderhouden van wandelpaden, het uitbreiden en toegankelijk maken van speeltuinen voor iedereen, en ruimte maken voor recreatie.

Het programma JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) heeft wat ons betreft een grote meerwaarde als het gaat om het begeleiden van jongeren in hun eetgewoonten, het stimuleren van jongeren om in beweging te komen en hierdoor het terugdringen van het overgewicht onder jongeren.

Cultuur

Cultuur en culturele ontwikkeling kunnen bijdragen aan het sociaal en emotioneel welbevinden van onze inwoners. We denken aan bijvoorbeeld de muziekverenigingen, samen muziek maken ontspant, maar ook aan mogelijkheden om samen creatief bezig te zijn, te exposeren, toneel te spelen. 

Het organiseren van evenementen in onze gemeente moet mogelijk zijn zonder al teveel beperkingen. Gemeentebelangen vindt het belangrijk om initiatieven hiertoe te ondersteunen.

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat cultuur weer op de agenda komt te staan. Hiervoor moet er wat Gemeentebelangen betreft weer een Cultuurnota worden opgesteld waarin we vastleggen hoe we de culturele sector de komende jaren gaan ondersteunen.

Zorg

De kosten voor zorg liggen in alle gemeenten onder vuur. De afgelopen jaren is veel zorg naar de gemeente overgeheveld wat grote financiële consequenties heeft gehad. Ook in de zorg geldt naar ons idee, voorkomen is beter dan genezen. Om de zorgkosten in de hand te houden, zal gekeken moeten worden naar de wijze van zorgverlening. Daarbij kunnen we ook kijken naar andere gemeenten. Ook is het van belang om het aantal zorgverleners bij de zorgvrager zo klein mogelijk te houden. Zo blijven de lijnen kort en worden er geen onnodige kosten gemaakt.

Dit betekent wat Gemeentebelangen betreft blijvend inzetten op armoedebestrijding met de juiste inzet van het kindpakket en de bijdragen van de landelijke overheid.

Inwoners die in armoede leven hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen. Om dit te voorkomen zul je, vanuit de kernpunten, in moeten zetten op het bestrijden van armoede en het begeleiden van mensen die onder de armoedegrens leven in bijvoorbeeld het aanvragen van subsidies.

Wat betreft de Jeugdzorg is het volgens Gemeentebelangen van belang om de problemen aan de voorkant aan te pakken. De jongerenwerker onderschept veel potentiële problemen, signaleert en roept op tijd hulp in waar dit nodig is. Ook hier moet er aandacht zijn voor de eventuele gevolgen door de corona crisis. Zo escaleren situaties minder wat zorgt voor lagere kosten aan het einde van de rekening.

Het is belangrijk de jongerenwerker voldoende tijd maar ook een eigen plek te geven van waaruit hij/zij kan gaan werken. Zichtbaarheid is van groot belang!

Wat betreft de ouderenzorg is het van belang om samen met het netwerk te kijken wat de beste zorg voor hen is. Wat kan een mantelzorger opvangen en waar is professionele hulp nodig. Ook hier zou het goed zijn om naar de organisatie van de zorgverlening te kijken, hoeveel mensen zijn er betrokken bij een zorgvraag en waar kunnen we dit aantal verminderen zonder de zorg tekort te doen?

Tijdens één van de raadsvergaderingen de afgelopen periode is een motie aangenomen waarin gesteld is dat er werk gemaakt moet worden van het creëren van een dementievriendelijke gemeente. Tot nu toe hebben we hiervan nog weinig resultaat gezien terwijl dementie inmiddels volksziekte nummer 1 lijkt te worden. Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat ook de Neder-Betuwe gaat voor een dementievriendelijke gemeente waarbij de gemeente zich inzet om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen met de samenleving. Wij zijn groot voorstander van een samenwerking van de gemeente met de stichting Alzheimer Nederland, omdat deze stichting een heel duidelijk beeld kan geven van wat een dementievriendelijke gemeente is en wat er voor nodig is om dat te bereiken.

Onderwijs

Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat kinderen in hun eigen dorp kwalitatief goed basisonderwijs kunnen ontvangen en dat er in de nabijheid voldoende mogelijkheden zijn voor passend onderwijs zowel op basis als op voortgezet onderwijs. Onderwijs zou niet afhankelijk moeten zijn van geloofsovertuiging maar kinderen uit alle stromingen zouden samen onderwijs moeten kunnen genieten. Openbaar onderwijs is hiervan een groot voorstander. Hier zijn alle kinderen welkom ongeacht afkomst of levensbeschouwing. Het is dan ook belangrijk om in gesprek te blijven met het bestuur van onze openbare scholen om zo aan te kunnen blijven dringen op het belang van goed openbaar onderwijs in iedere kern.

De huisvesting van onderwijs behoeft voortdurend onze aandacht. Gemeentebelangen is van mening dat er aandacht moet zijn voor onderhoud, ventilatie en voldoende ruimte in de gebouwen. Daarnaast moet er voortdurend gekeken worden naar het nut en de noodzaak van uitbreiding/nieuwbouw. Het realiseren van een Brede school in Dodewaard verdient de komende jaren prioriteit. Gemeentebelangen is van mening dat op een Brede school zowel Christelijk, Reformatorisch als Openbaar onderwijs moet kunnen worden genoten. Door het bij elkaar brengen van de verschillende stromingen verminder je kosten en zal er als van nature begrip en acceptatie onderling ontstaan tussen de verschillende bevolkingsgroepen.

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is in onze gemeente een serieus probleem. Om dit tegen te gaan of het aantal laaggeletterden te verminderen is het  voortbestaan van de openbare bibliotheek en de inzet van de bieb bij het bestrijden van laaggeletterdheid door inzet van hierop gerichte programma’s van groot belang. Gemeentebelangen wil dan ook dat er niet bezuinigd wordt op deze voorziening en dat de bibliotheek voor iedereen toegankelijk blijft.

Verder wil gemeentebelangen dat Laaggeletterdheid vast onderdeel wordt van de beleidsplannen. Er moet duidelijk zijn wat de gemeente doet om Laaggeletterdheid te verminderen en waar hulpverleners en laaggeletterden terecht kunnen wanneer ze een hulpvraag hebben.

Wonen en leven

Omgevingswet

Eind 2022 gaat waarschijnlijk de nieuwe Omgevingswet in. In deze wet worden verschillende onderdelen met betrekking tot de woonomgeving samengevoegd tot één integraal plan.

Dit betekent dat het voor inwoners gemakkelijker gaat worden om een aanvraag in te dienen, maar ook dat er meer integraal wordt bekeken wat een aanvraag voor consequenties gaat hebben voor bijvoorbeeld de omgeving, de verkeersveiligheid of het milieu. Voordat het zover is zal er door de raad nog werk verzet moeten worden om een mooie goed werkende omgevingsvisie vast te stellen die zowel voor de inwoners als voor de gemeente voldoet aan de eisen die wij gezamenlijk stellen aan onze woonomgeving. Gemeentebelangen wil hierin een constructieve bijdrage leveren en gaat voor een omgeving waarin er ruimte is om te leven en te recreëren maar waar tegelijkertijd ook ruimte is om te ondernemen en te ontwikkelen waarbij er kritisch gekeken wordt naar milieu, dierenwelzijn en leefbaarheid.

Wonen

Wonen is essentieel voor mensen. Iedereen zoekt naar een eigen thuis waarin je je veilig en vertrouwd voelt. Niet elk huis is geschikt voor iedereen, het is van belang dat een huis bij je past, in de levensfase waarin je zit. Voor Gemeentebelangen is de kern van wonen dat we voldoende woningen hebben die passen bij elke levensfase. Zowel voor jongeren, als gezinnen en ouderen. Jongeren moeten de keuze hebben om zelfstandig te gaan wonen en een eigen leven op te bouwen. Gezinnen moeten de mogelijkheid hebben om hun kinderen in een gezonde en prettige leefomgeving op te laten groeien. En ouderen moeten de ruimte krijgen om een woning te vinden die hen de gelegenheid geeft zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Gemeentebelangen is van mening dat de gemeente hierin moet meedenken en faciliteren door sociale woningbouw te stimuleren in diverse prijsklassen. Maar ook ruimte te geven voor bijzondere wooninitiatieven waarin oud en jong samenwonen.

Van belang is dat mensen de ruimte krijgen om zelf mee te denken over de wijze waarop zij willen wonen.  Gemeentebelangen vindt dat eigen inwoners voorrang moeten krijgen bij het toewijzen van een sociale huurwoning en wanneer het gaat om de toewijzing van nieuw te bouwen woningen in de gemeente.  Voor arbeidsmigranten met een middellange verblijfsduur is een veilige woning lang niet altijd vanzelfsprekend. De afgelopen jaren is gebleken dat arbeidsmigranten veelal in een woonsituatie zitten die niet strookt met de manier waarop wij vinden dat iemand zou moeten wonen. Zo zijn de woningen vaak te klein, niet goed geïsoleerd, staan ze op een onveilige locatie en zijn ze soms slecht bereikbaar.

Het huisvesten van arbeidsmigranten is een complex probleem. Gemeentebelangen is van mening dat er de komende raadsperiode gewerkt moet worden aan een oplossing voor het goed huisvesten van deze arbeidsmigranten.

Leven

Voor een plezierige woon- en leefomgeving is het van belang dat er een groene leefomgeving is. Inwoners mogen daarin initiatieven aandragen, want zij zijn de beste ambassadeurs van hun eigen woonomgeving. Het is aan de gemeente om hier ruimte aan te geven en bij goede initiatieven dit te faciliteren. Voor Gemeentebelangen staat voorop dat er een weloverwogen en passend groenbeleid is. Regels waar dit moet, ruimte vinden vanuit die regels waar dit noodzakelijk en mogelijk is.

Kinderen moeten kunnen opgroeien in een leefomgeving die gezond en veilig is, met ruimte om te ontdekken en kind te zijn. 

Speeltuinen moeten wat Gemeentebelangen betreft toegankelijk zijn voor alle kinderen. Dat betekent dat ze waar nodig zullen moeten worden aangepast zodat ook kinderen met een beperking kunnen spelen. 

Vervoer

Het belang van een netwerk van goede fietspaden is groot. Fietsen is minder belastend voor het klimaat en bevordert de volksgezondheid. Om mensen uit de auto te krijgen zul je het aantrekkelijker moeten maken om te fietsen. Landelijk is bewezen dat een goed fietspaden netwerk bijdraagt aan de toename van het fietsverkeer en de afname van autoverkeer.

Van belang is ook het openbaar vervoer. Goede verbindingen openen de weg naar een goede woon en leefomgeving. Dit geldt zowel voor de jongeren die buiten onze gemeente onderwijs volgen, als ook voor ouderen die daarmee hun zelfstandigheid langer kunnen behouden.  De A15 is en blijft een knelpunt, zo ook de ontsluiting in noordelijke richting over de Rijnbrug.Voor Gemeentebelangen is de goede doorstroming een aandachtspunt in de komende jaren. Zoals ook de Betuwelijn die steeds drukker wordt en daarmee risico’s met zich meebrengt.

Verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt in onze gemeente. Verlichting, doorstroming, snelheid op de openbare weg, allemaal onderwerpen die de komende periode aandacht dienen te krijgen.

Het proces tot de aanleg van de Randweg Opheusden blijven we kritisch volgen. We zien een toenemende verkeersdruk in de kern van Opheusden maar maken ons tegelijkertijd ook grote zorgen om de kosten die de aanleg van een rondweg met zich meebrengt. Er moet een goede financiering gevonden worden voor de aanleg en als het aan Gemeentebelangen ligt,  zal er gekeken moeten worden naar goedkopere alternatieven om hetzelfde doel namelijk ontsluiting, te bereiken. De aanleg van de randweg mag nooit ten koste gaan van de leefbaarheid in de kernen, Gemeentebelangen zal dan ook geen bezuinigingen steunen die als doel hebben de randweg te financieren.

Verder is het van groot belang dat er een ontsluiting komt van Herenland ivm oplopende verkeersdruk vanuit deze wijk in de rest van de kern. Dit mag echter niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid in deze kindvriendelijke wijk. Gemeentebelangen wil dat hier een goed plan voor komt.

De rondweg Ochten staat in de toekomst ook op het programma. Gemeentebelangen is ook hier voorstander van echter ook hier alleen met een deugdelijke financiering.

Dierenwelzijn

De gemeente heeft geen beleid met betrekking tot dierenwelzijn. Gemeentebelangen wil graag het dierenwelzijn onderdeel maken van het gemeentelijk beleid door middel van het opstellen van een dierenwelzijnsnota. 

Als plattelandsgemeente hebben we hier een belangrijke taak in en het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om hier ook aandacht aan te besteden door dit aspect te betrekken bij elk beleidsterrein. Gemeentebelangen denkt hierbij aan het welzijn van huisdieren, landbouwdieren, maar ook dieren die in het wild leven. Ook is er specifiek aandacht voor de opvang van zwerfdieren met ruimte voor de dierenambulance om zijn werkzaamheden optimaal uit te kunnen voeren. Verder willen wij het zwerfvuil tegengaan waardoor dieren ziek of gewond kunnen raken.

Ook streven wij naar een verbetering van de handhaving op dierenwelzijn en de signalering van dierenmishandeling en -verwaarlozing. Dit willen wij doen door onder andere het stimuleren van een goede samenwerking tussen gemeentelijke toezichthouders, hulpverleners, dierenartsen, de dierenambulance, de politie, de omgevingsdienst en de brandweer.

Openbare orde en veiligheid

Onze samenleving verandert, wordt harder en complexer. Criminaliteit gaat niet voorbij aan de gemeente Neder-Betuwe, mede door onze ligging aan de A15 en dichtbij de grens naar Duitsland. Om onze inwoners daar waar mogelijk te beschermen moeten de BOA’s efficiënt ingezet worden en moet de inzet van wijkagenten geborgd worden. Voldoende verlichting op de carpoolplaatsen en op  sluipwegen dicht bij de snelweg en regelmatige controle kunnen de risico’s van criminaliteit verminderen. Zeker de druggerelateerde criminaliteit die ook binnen onze gemeentegrenzen voorkomt kan op die wijze verminderd worden. Preventie is de beste manier om deze gevaren voor jong en oud te voorkomen. 

Sociale betrokkenheid en een open woon- en leefomgeving zullen dit ondersteunen. Er wordt nu al veelvuldig gebruik gemaakt van buurtpreventie en app groep Neder-Betuwe die ook samenwerken met de politie. Wat ons betreft is dat een goede ontwikkeling.

Communicatie

Gemeentebelangen hecht aan een goede communicatie met al onze bewoners. Goede bereikbaarheid en adequate afhandeling van vragen zijn essentieel. Wat daarbij van groot belang is, is de wijze van communiceren. Zowel het taalgebruik als ook de korte lijnen naar bewoners zullen hierbij voldoende aandacht moeten krijgen.

De onlangs door de raad aangenomen nota communicatie zal ons daarbij op de goede weg helpen.

Participatie van inwoners bij wat er gebeurt binnen de gemeente is belangrijk. Gemeentebelangen is een voorstander van actief vragen om participatie bij inwoners. De inzet van het onafhankelijk burgerpanel Tip Neder-Betuwe willen we laten voortbestaan.

Duurzaamheid

Ook voor gemeentebelangen is duurzaamheid een belangrijk onderwerp in deze verkiezingen. Een klimaatneutrale gemeente is het streven, maar dit kan alleen als de gemeente wil investeren in klimaatneutraal bouwen en daar waar nodig de inwoners kan ondersteunen en faciliteren bij het klimaatneutraal maken van hun woning (=focus op eigenwoningbezitter of woonomgeving en daarmee ook huurder aan te spreken). Uitgangspunt is dat dit zoveel mogelijk woon kostenneutraal gaat. Het is de taak van de gemeente inwoners hierin actief bij te staan. Dit mag echter niet ten koste gaan van het bouwen van woningen voor alle doelgroepen. En daar waar klimaat verbeterende maatregelen worden voorgesteld, dient er een afweging gemaakt te worden van de kosten en de baten en niet nodeloos geld uitgeven. Daarom ook vindt Gemeentebelangen dat we open moeten staan voor alternatieven als dit een betaalbare oplossing kan bieden voor de klimaatproblemen. Ten aanzien van windmolens en zonnepanelen zijn wij geen voorstander van het volbouwen van de openbare ruimte in onze gemeente. Wij willen geen windmolens op locaties waar mensen, dieren en natuur er hinder van ondervindt, zoals nabij woningen, in natuurgebieden en in gebieden met kwetsbare vogel- of vleermuispopulaties. Langs de snelwegen en op industrieterreinen zou een optie kunnen zijn die goed onderzocht moet worden en wij zijn van mening dat door de komst van windmolens, omwonenden hiervan mee moeten kunnen profiteren door verlaging van eigen energielasten.

Economie en ondernemen

Gemeentebelangen is voor een gunstig vestigingsklimaat. Hiervoor willen wij:

  • Mogelijkheden voor bedrijven om vrij te vestigen
  • Mogelijkheden om alle dagen van de week open te zijn
  • Kleine initiatieven verwelkomen en ondersteunen waar mogelijk
  • Duurzame initiatieven of omschakeling naar duurzaam te ondersteunen
  • Ontwikkeling van de kernen. Alle kernen moeten dezelfde leefbaarheid en mogelijkheden bieden voor ondernemers. Onze prioriteit ligt nu bij Ochten gezien de voorgeschiedenis van deze kern.

Gemeentebelangen staat voor een financieel gezonde gemeente en wil dit behouden zonder onnodige lastenverhogingen.

Wanneer er bezuinigingen nodig zijn willen wij eerst kijken naar de interne organisatie en naar de inzet van externe organisaties en gemeenschappelijke regelingen zoals AVRI, werkzaak, GGD, VRGZ. Wat kunnen we zelf en hoe kunnen we hier op bezuinigen op een efficiënte manier?

Verder vindt Gemeentebelangen het belangrijk dat we ons bewust zijn van de financiële gezondheid van onze inwoners. Armoedebestrijding en en schuldhulpverlening staat hoog op de agenda, maar ook het bieden van ondersteuning als mensen onbedoeld in de (financiële) problemen zijn gekomen, zoals bijvoorbeelde door de toeslagen affaire of ten gevolge van de Corona crisis. De gemeente dient hierbij optimaal gebruik te maken van de middelen die hiervoor beschikbaar worden gesteld vanuit het Rijk.

Tot slot

Wij moeten ons ervan bewust zijn dat wij niet op een eiland leven, wij zijn onderdeel van een samenleving die steeds diverser en complexer wordt. Dat is te merken op diverse gebieden, zoals bijvoorbeeld in de corona periode en de opvang van vluchtelingen binnen onze gemeentegrenzen. Juist dan is samenwerking in de regio en met andere gemeenten van groot belang. We moeten samen optrekken en van elkaar leren en elkaar ondersteunen. Dat kan op velerlei gebieden, waaronder economie, welzijn of milieu. Gemeentebelangen wil waar mogelijk deze samenwerking intensiveren om zo met elkaar lokale en regionale problemen het hoofd te bieden.