Motie Bibliotheek pas

Door de toegang tot bibliotheken gratis te verlengen, kunnen we bijdragen aan het verminderen van de sociaal-economische ongelijkheid. Niet iedereen heeft thuis toegang tot boeken, computers of een rustige plek om te studeren.

Bibliotheken bieden deze faciliteiten en zorgen ervoor dat iedereen, ongeacht hun financiële situatie, de middelen hebben om te leren en te groeien. Dit helpt vooral mensen uit minder bevoorrechte gezinnen om dezelfde kansen te krijgen
De motie spreekt verder voor zich met name voor de financiële dekking de zorgplicht voor bibliotheken voor gemeenten vanaf 2025.( Het kabinet wil dat elke gemeente een volwaardige bibliotheek heeft. Gemeenten krijgen daarvoor extra geld en vanaf 2025 ook een wettelijke taak, ook wel zorgplicht genoemd)

Tenslotte voorzitter dank ik de fracties die de motie ook steunen en roep ik het college op om vooral bij andere gemeenten te kijken hoe zij dit hebben uitgevoerd om het wiel niet helemaal uit te hoeven vinden door middel van een zeer uitgebreid onderzoek.