Huishoudelijk reglement Gemeentebelangen

Dit is het huishoudelijk reglement van Gemeentebelangen en vastgesteld/gewijzigd op de Algemene Ledenvergadering van 10 mei 2022. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten welke zijn op te vragen bij het secretariaat. Waar het in tegenspraak is met de statuten, gaan de statuten voor.

Huishoudelijk Reglement
 1. Lidmaatschap
 • Gemeentebelangen kent betalende leden en ereleden. De contributie voor betalende leden bedraagt per jaar € 15
 • Mensen die de Gemeentebelangen financieel willen ondersteunen, doen dit zonder enig voorrecht of belang
 • Het lidmaatschap eindigt bij opzegging door hetzij het betalende lid of door het partijbestuur. Indien het partijbestuur een lid het lidmaatschap opzegt, moet hiervoor een gegronde en onderbouwde reden zijn
 • Het lidmaatschap van een betalend lid eindig door eigen opzegging of overlijden
 • Een betalend lid kan door het partijbestuur uit de partij worden gezet (royement) indien dit lid Gemeentebelangen schade berokkent in handelen of uitspraken

 

 1. Het bestuur
 • Het bestuur van Gemeentebelangen bestaat uit 3 leden; een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 • Het bestuur wordt verkozen tijdens de ledenvergadering
 • Het bestuur overlegt 4x per jaar in aanwezigheid van de fractievoorzitter
 • Op verzoek van de fractievoorzitter en/of fractie en/of bestuur kan er een extra overleg worden ingepland
 • Het bestuur schrijft 1x per jaar een ledenvergadering uit en legt dan tevens verantwoording af voor het afgelopen jaar

 

 1. Ledenvergadering
 • Een keer per jaar is er een algemene ledenvergadering
 • De leden worden per mail uitgenodigd voor de ledenvergadering, minimaal 14 dagen voor de ledenvergadering
 • Het bestuur stelt de agenda op en stuurt deze mee met de uitnodiging, evenals mogelijke andere agendastukken
 • Leden kunnen agendapunten aandragen, mits deze minimaal 1 week voor de ledenvergadering zijn ingediend
 • Ook begunstigers van Gemeentebelangen en ereleden worden uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering
 • Indien een agendapunt stemming vereist, wordt dit gedaan door handopsteken
 • De volgende besluiten worden op de ledenvergadering genomen:
  • Benoemen bestuur
  • Vaststellen begroting en jaarrekening
  • Vaststellen jaarplan
  • Vaststellen verkiezingsprogramma
  • Vaststellen kandidatenlijst
  • Instellen commissies
  • Van de algemene ledenvergadering wordt een verslag gemaakt dat gedeeld wordt met de leden en geplaatst wordt op de website

 

 1. Kandidaatstellingsprocedure
 • De kandidatenlijst wordt tijdens de ALV vastgesteld op basis van het aantal mensen die zich kandidaat stellen
 • Iemand kan zich kandidaat stellen door dit kenbaar te maken aan het bestuur
 • Fractieleden krijgen in een gesprek met het bestuur de vraag of zij zich opnieuw verkiesbaar willen stellen
 • De kandidatenlijst wordt in concept door het bestuur opgesteld en tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld.
  Daar waar geen overeenstemming is over de volgorde van de kandidatenlijst, wordt dit middels schriftelijke stemming vastgesteld en beslist de meerderheid over de plaatsing.

 

 1. Het verkiezingsprogramma
 • Het bestuur en de fractie besluiten samen wie het verkiezingsprogramma gaan opstellen
 • De onderwerpen van het verkiezingsprogramma worden in overleg met de fractie vastgelegd en in standpunten weergegeven
 • Het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering, op voorspraak van de raadsleden
 • Standpunten in het verkiezingsprogramma worden bepaald mede op basis van de informatie die bij inwoners is opgehaald

 

 1. Communicatie
 • De communicatie met leden en inwoners/belangstellenden kan via diverse kanalen verlopen.
  Dit is mogelijk via de fractieleden (direct contact), via mail, website, facebook en andere reguliere communicatiemogelijkheden.
 • Reacties op vragen/opmerkingen van inwoners belangstellenden aan fractieleden worden na overleg met de fractie gegeven
 • De fractie zorgt voor een nieuwsbrief, waar mogelijk maandelijks. Deze wordt gepubliceerd op de website en toegezonden aan de leden

 

 1. Appverkeer
 • Alle leden van de fractie (raadsleden en burgerraadsleden) zitten in de gemeentebelangen app. Deze app is vertrouwelijk en de inhoud mag niet openbaar gemaakt worden
 • Het appverkeer is bedoelt voor de zaken die het raadswerk betreffen, daarmee is het een zakelijk en informatief medium
 • Daar waar vragen ontstaan op de app, wordt dit doorgeschoven naar de fractievergadering ter bespreking
 • De raadswerk app is niet voor discussies of andere zaken die in de fractievergadering besproken kunnen worden

 

 1. De fractie
 • Fractieleden zijn zich bewust van het gegeven dat zij onderdeel zijn van een politieke partij en daarmee een publieke functie hebben.
  Dit vraagt integriteit en een verantwoord handelen, bijvoorbeeld op sociale media, in het openbaar en bij contacten met media.
 • Fractieleden onderschrijven het verkiezingsprogramma zoals dit voor de verkiezingen is vastgesteld
 • Daar waar een standpunt in de fractie is ingenomen over een bepaald onderwerp, wordt dit naar buiten uitgedragen
 • Onderwerpen die niet expliciet in het verkiezingsprogramma zijn vastgelegd, worden besproken in de fractievergadering en daar wordt een gezamenlijk standpunt bepaald en uitgedragen

 

 1. Fractievergaderingen
 • De fractievergaderingen worden in overleg vastgelegd, waar mogelijk voor meerdere maanden
 • Fractieleden zijn, waar mogelijk, aanwezig bij de fractievergadering. Bij afwezigheid wordt dit vooraf gemeld.
 • Binnen de fractie zijn de aandachtsgebieden verdeeld, bij voorkeur 2 fractieleden per aandachtsgebied
 • Als een aandachtsgebied op de agenda voor de raad staat, lezen de 2 fractieleden het voorstel volledig en formuleren de vragen
 • De overige fractieleden lezen in ieder geval het raadsvoorstel.
  Als eerste bespreken de mensen die het stuk gelezen hebben het stuk en geven de vragen die ze hierbij hebben.
  Vervolgens vragen we een reactie van achtereenvolgens raadsleden, burgerraadsleden en wordt het raadsvoorstel besproken en de meningen worden gepeild.
 • De raadsleden bepalen het uiteindelijke standpunt (natuurlijk naar aanleiding van het overleg/de discussie en de vragen). Degene die het debat voert, draagt dit standpunt uit
 • Raadsleden zitten zonder last of ruggenspraak, d.w.z. daar waar het raadslid persoonlijk in de knel zit bij een voorgenomen besluit, kan deze er voor kiezen een stemverklaring af te leggen en daarmee anders te stemmen dan de rest van de fractie
 • De fractievergaderingen verlopen volgens een vaste agenda.
  Onderwerpen voor de agenda moeten minimaal 5 dagen voor de fractievergadering worden ingediend bij de fractiesecretaris.
  Wat niet is ingediend, kan alleen nog worden behandeld bij ruimte in de agenda.
  Anders schuift het door naar het volgend overleg.
 • Alles wat in het fractieoverleg is besproken, ook waar intern een verschil van opvatting is, blijft binnen de fractie
 • Binnen de fractie moet ruimte zijn voor discussie of verschil van mening, in alle openheid en vertrouwen naar elkaar, zonder rancune
 • Een fractielid kan ten allen tijde vertrouwelijk met de fractievoorzitter een gesprek aangaan om zijn/haar gevoel t.a.v. een ontstane situatie (vanuit een discussie/verschil van opvatting/persoonlijke opvattingen) te bespreken
 • Het streven per fractievergadering is maximaal een vergadering van 2 uren

 

 1. Tot slot 
 • Eenmaal per jaar houdt de fractie een evaluatieoverleg over het afgelopen jaar
 • Alles wat niet benoemd is in dit fractie reglement, maar tot gesprek of discussie leidt, wordt besproken op een later moment door de raadsleden en/of bestuur